คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักบริหารนวัตกรรมกู้ชีพ ระดับ 8


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักบริหารนวัตกรรมกู้ชีพ ระดับ 8
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM---8-008ZB จัดการข้อมูลและฐานข้อมูล
DPM---8-009ZB พัฒนานวัตกรรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ