คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขาอารักขาบุคคลสำคัญ อาชีพผู้บริหารงานอารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขาอารักขาบุคคลสำคัญ อาชีพผู้บริหารงานอารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะทางความคิดและการปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างอิสระด้วยตนเอง สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารงานอารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 5 ต้องมีสมรรถนะในการศึกษาข้อมูลความต้องการการอารักขาบุคคลสำคัญ ของผู้ว่าจ้าง จัดทำเอกสารการให้บริการอารักขาบุคคลสำคัญ และนำเสนอต่อผู้ว่าจ้างพิจารณา และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพผู้บริหารงานอารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 5 ต้องมีและเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการสอน มีความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย มีความสามารถ มีความรู้ในการบริหาร จัดการ วางแผน จัดกำลังพล ตัดสินใจ มีความสามารถในการรักษาความลับได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความสุภาพเรียบร้อยต่อบุคคลสำคัญ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีปฏิภาณไหวพริบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารงานอารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบอาชีพผู้บริหารงานอารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 5 จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกงานอารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 4 และมีประสบการณ์การทำงานด้านการอารักขาบุคคลสำคัญ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 3. บุคคลที่มีความสามารถจะเข้าทำการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารงานอารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 5 โดยไม่ผ่านทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกงานอารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 4 จะต้องมีประสบการณ์การบริหารระบบงานรักษาความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ผู้ชำนาญการด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญครูฝึกงานอารักขาบุคคลสำคัญ ภาครัฐและเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SEC-VGP-5-008ZB ศึกษาข้อมูลความต้องการการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญของผู้ว่าจ้าง
SEC-VGP-5-009ZB จัดทำเอกสารการให้บริการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและนำเสนอต่อผู้ว่าจ้างพิจารณา
SEC-VGP-5-010ZB จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ