คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขาอารักขาบุคคลสำคัญ อาชีพครูฝึกงานอารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขาอารักขาบุคคลสำคัญ อาชีพครูฝึกงานอารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ที่มีทักษะทางการคิดและปฏิบัติงานหลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคในงานได้ และปฏิบัติงานภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกงานอารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 4 ต้องมีสมรรถนะในการดำเนินการฝึกอบรมการอารักขาบุคคลสำคัญ ตามวัตถุประสงค์ ปรับปรุงหลักสูตรการอารักขาบุคคลสำคัญ ให้เป็นปัจจุบัน   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพครูฝึกงานอารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 4 ต้องมีและเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ทุกระดับ ให้มีขีดความสามารถการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการอารักขาบุคคลสำคัญ มีความสามารถในการสังเกต จดจำ ลักษณะ รูปพรรณ สิ่งผิดปกติได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการรักษาความลับได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความสุภาพเรียบร้อยต่อบุคคลสำคัญ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี มีปฏิภาณไหวพริบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการศึกษาด้านการอารักขาบุคคลสำคัญ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกงานอารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกงานอารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 4 จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 3 และมีประสบการณ์การทำงานด้านการอารักขาบุคคลสำคัญ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ   3. บุคคลที่มีความสามารถจะเข้าทำการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกงานอารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 4  จะต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านอารักขาบุคคลสำคัญ ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีใบรับรองประสบการณ์ทำงานด้านการอารักขาบุคคลสำคัญ จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือต้องได้รับใบรับรองสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ระดับพื้นฐาน (32 ชั่วโมง) ใบรับรองสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ระดับสูง (32 ชั่วโมง) และหลักสูตรครูฝึกรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ (ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง) รวมแล้ว 3 หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 104 ชั่วโมง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

เจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ครูฝึกงานอารักขาบุคคลสำคัญ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SEC-VGP-4-006ZB ดำเนินการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญตามวัตถุประสงค์
SEC-VGP-4-007ZB ปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญให้เป็นปัจจุบัน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0171-A : บริษัท แอ็ดแวนซ์ เซ็คคิวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ