คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-SAL-3-014ZB เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ASV-SAL-3-015ZB สื่อสารกับลูกค้า
ASV-SAL-3-016ZB ประเมินสภาพตัวถังและสีรถยนต์
ASV-SAL-3-017ZB ประเมินสภาพรถยนต์
ASV-SAL-3-018ZB ประเมินสภาพระบบอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ภายในรถยนต์
ASV-SAL-3-019ZB ประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ