คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างซ่อมรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างซ่อมรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างซ่อมรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง ระดับ 3สามารถปฏิบัติงาน ซ่อมระบบกันสะเทือน ซ่อมระบบเบรก ปรับตั้งศูนย์ล้อ และซ่อมระบบค้ำยันและ ชุดจับยึดตู้สินค้ารถพ่วงและรถกึ่งพ่วงได้ตามคู่มือซ่อม โดยบุคคลต้องมีคุณลักษณะดังนี้
    1. การสื่อสาร
    2. การทำงานเป็นทีม
    3. การเรียนรู้
    4. การใช้เทคโนโลยี
    5. ความสามารถในการแก้ปัญหา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง ระดับ 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 1 จำนวน 2 หน่วย ระดับ 2 จำนวน 1 หน่วย ระดับ 3 จำนวน 4 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการยานยนต์ หรือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-BUS-3-044ZB ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการด้านบริการยานยนต์
ASV-BUS-3-045ZB ใช้เครื่องมือประจำตัวช่างตามข้อกำหนด
ASV-BUS-3-046ZB ใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือพิเศษในงานบริการยานยนต์
ASV-BUS-3-047ZB ซ่อมระบบกันสะเทือนรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
ASV-BUS-3-048ZB ซ่อมระบบเบรกรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
ASV-BUS-3-049ZB ปรับตั้งศูนย์ล้อรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
ASV-BUS-3-050ZB ซ่อมระบบค้ำยันและชุดจับยึดตู้สินค้ารถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ