คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส ระดับ 3 สามารถปฏิบัติงาน ซ่อมไฟฟ้าเครื่องยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเครื่องยนต์ ได้ตามคู่มือซ่อม และใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้ โดยบุคคลต้องมีคุณลักษณะดังนี้
    1. การสื่อสาร
    2. การทำงานเป็นทีม
    3. การเรียนรู้
    4. การใช้เทคโนโลยี
    5. ความสามารถในการแก้ปัญหา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส ระดับ 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 1 จำนวน 2 หน่วย ระดับ 2 จำนวน 2 หน่วย ระดับ 3 จำนวน 2 หน่วย รวม 3 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการยานยนต์ หรือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-BUS-3-019ZB ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการด้านบริการยานยนต์
ASV-BUS-3-020ZB ใช้เครื่องมือประจำตัวช่างตามข้อกำหนด
ASV-BUS-3-021ZB ใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือพิเศษในงานบริการยานยนต์
ASV-BUS-3-022ZB ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
ASV-BUS-3-023ZB ต่อวงจรสัญญาณแผงควบคุม (combination meter) ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์
ASV-BUS-3-024ZB ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเครื่องยนต์
ASV-BUS-3-025ZB ซ่อมไฟฟ้าเครื่องยนต์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ