คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-CAR-2-001ZB บำรุงรักษาระบบส่งถ่ายกำลังขับเคลื่อน ห้ามเลี้ยว ขับเลี้ยว และเครื่องล่าง
ASV-CAR-2-002ZB บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
ASV-CAR-2-003ZB บำรุงรักษาเครื่องยนต์
ASV-CAR-2-004ZB ใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือพิเศษในงานบริการยานยนต์
ASV-CAR-2-005ZB ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการด้านบริการยานยนต์
ASV-CAR-2-006ZB ใช้เครื่องมือประจำตัวช่างตามข้อกำหนด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0100-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
CB-0059-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
CB-0322-A : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
CB-0335-A : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
CB-0080-A : วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
CB-0118-A : วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
CB-0336-A : วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
CB-0284-A : วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
CB-0319-A : วิทยาลัยเทคนิคสตูล
CB-0343-A : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
CB-0086-A : วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
CB-0249-A : วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
CB-0341-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
CB-0330-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
CB-0327-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
CB-0344-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ