คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MLD-MPT-4-033ZB ตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
MLD-MPT-4-034ZB ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สำหรับเควบคุมการทำงานของครื่องกัด CNC
MLD-MPT-4-035ZB ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สำหรับเควบคุมการทำงานของเครื่อง Wire EDM
MLD-MPT-4-036ZB ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สำหรับเควบคุมการทำงานของเครื่องมือกล CNC ชนิดอื่น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0099-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
CB-0236-A : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ยินดีต้อนรับ