คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 4 จะสามารถปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) และตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วน และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1.    ทักษะการสื่อสาร
2.    การทำงานเป็นทีม
3.    ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4.    การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง 2 หน่วย โดยผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 1 หน่วยสมรรถนะ และหน่วยสมรรถนะทางเลือก 1 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 4 ต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ มีประสบการณ์การทำงานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทำหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติกด้วยเครื่อง CNC และใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องมือกล CNC ชนิดอื่น
หมายเหตุ :     หน่วยสมรรถนะบังคับ 1 หน่วย ได้แก่ 102P03
หน่วยสมรรถนะทางเลือก 3 หน่วย ได้แก่ 102C14 หรือ 102C15 หรือ 102C16

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MLD-MPT-4-033ZB ตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
MLD-MPT-4-034ZB ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สำหรับเควบคุมการทำงานของครื่องกัด CNC
MLD-MPT-4-035ZB ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สำหรับเควบคุมการทำงานของเครื่อง Wire EDM
MLD-MPT-4-036ZB ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สำหรับเควบคุมการทำงานของเครื่องมือกล CNC ชนิดอื่น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0099-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
CB-0236-A : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
CB-0126-A : สถาบันไทย-เยอรมัน

ยินดีต้อนรับ