คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 4 จะสามารถปฏิบัติงาน ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อนมากขึ้น สามารถกำหนด process design และ Die layout ตามความต้องการของลูกค้า และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1.    ทักษะการสื่อสาร
2.    การทำงานเป็นทีม
3.    ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4.    การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 ทั้ง 3 หน่วย โดยผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 2 หน่วยสมรรถนะ และหน่วยสมรรถนะทางเลือก 1 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 4 ต้องมีประสบการณ์ในการ ทำงาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีใบรับรองการทำงานจาก สถานประกอบการ หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือมีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และมีประสบการณ์การทำงานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี หรือได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างออกแบบ แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งมีหน้าที่ในออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่ซับซ้อนมากขึ้น
หมายเหตุ :     หน่วยสมรรถนะบังคับ 2 หน่วย ได้แก่ 101M06 และ 101C03
หน่วยสมรรถนะทางเลือก 2 หน่วย ได้แก่ 101M07 หรือ 101M08

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MLD-DMT-4-008ZB กำหนด Process design และ Die layout
MLD-DMT-4-009ZB ออกแบบแม่พิมพ์Single (โครงสร้างเหล็กหล่อ)
MLD-DMT-4-010ZB ออกแบบแม่พิมพ์ Compound/Progressive
MLD-DMT-4-011ZB วิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ