คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 2 จะสามารถปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือกลพื้นฐาน โดยสามารถใช้เครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือวัดละเอียด และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1.    ทักษะการสื่อสาร
2.    การทำงานเป็นทีม
3.    ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4.    การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 2 ทั้ง 6 หน่วย โดยผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 5 หน่วยสมรรถนะ และหน่วยสมรรถนะทางเลือก 1 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 2 ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทำหน้าที่ช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ด้วยเครื่องมือกลพื้นฐาน
หมายเหตุ : หน่วยสมรรถนะบังคับ 6 หน่วย ได้แก่ 102M01 102C01 102C02 102C03 และ 102C04
หน่วยสมรรถนะทางเลือก 3 หน่วย ได้แก่ 102C05 หรือ 102C06 หรือ 102C07

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MLD-DMT-2-021ZB จำแนกวัสดุทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
MLD-DMT-2-022ZB อ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
MLD-DMT-2-023ZB ใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์
MLD-DMT-2-024ZB ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
MLD-DMT-2-025ZB ใช้เครื่องมือวัดละเอียด
MLD-DMT-2-026ZB ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง
MLD-DMT-2-027ZB ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด
MLD-DMT-2-028ZB ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องเจีย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0099-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
CB-0248-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
CB-0420-A : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
CB-0286-A : วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
CB-0236-A : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
CB-0126-A : สถาบันไทย-เยอรมัน

ยินดีต้อนรับ