คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (1st Assistant Boom Operator) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (1st Assistant Boom Operator) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทาง และเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิด และปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา โดยจะสามารถจำแนกไมโครโฟนไร้สาย (Wireless) และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับไมโครโฟนไร้สาย (Wireless) สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless) และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับไมโครโฟนไร้สาย (Wireless) ปฏิบัติงานหน้าที่ Boom Senior สามารถซ่อมบำรุงไมโครโฟนไร้สาย (Wireless) และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับไมโครโฟนไร้สาย (Wireless) เบื้องต้น รวมถึงดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเสียง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (1st Assistant Boom Operator) ระดับ 4
                    1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง 2nd Assistant Boom Operator อย่างน้อย 120 วัน ทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1st Assistant Boom Operator อย่างน้อย 30 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ หรือ
                    1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง 1st Assistant Boom Operator ไม่น้อยกว่า 180 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ
          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (1st  Assistant Boom Operator) ระดับ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 5 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless) และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับไมโครโฟนไร้สาย (Wireless) ปฏิบัติงานใช้ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless) สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์  ซ่อมบำรุงไมโครโฟนไร้สาย (Wireless) และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับไมโครโฟนไร้สาย (Wireless) เบื้องต้น ได้แก่  Boom Senior

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-TNAS-133A จำแนกไมโครโฟนไร้สาย (Wireless) และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับไมโครโฟนไร้สาย (Wireless)
-AYGD-134A จัดเตรียมอุปกรณ์ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless) และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับไมโครโฟนไร้สาย (Wireless)
-GVPS-135A ปฏิบัติงานใช้ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless) สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์
-SVRD-136A ซ่อมบำรุงไมโครโฟนไร้สาย (Wireless) และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับไมโครโฟนไร้สาย (Wireless) เบื้องต้น
-YIGA-137A ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเสียง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ