คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (2nd Assistant Boom Operator) ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (2nd Assistant Boom Operator) ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา โดยสามารถจำแนกก้านบูม, ไมโครโฟน และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับก้านบูม สามารถจัดเตรียมก้านบูม, ไมโครโฟน และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับก้านบูม ปฏิบัติงานหน้าที่ Boom Junior และสามารถซ่อมบำรุงก้านบูม, ไมโครโฟน และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับก้านบูม เบื้องต้น รวมถึงสามารถปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (2nd Assistant Boom Operator) ระดับ 3
                    1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Cable Man อย่างน้อย 120 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง 2nd Assistant Boom Operator อย่างน้อย 30 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ หรือ
                    1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง 2nd Assistant Boom Operator อย่างน้อย 180 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (2654)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาสามารถซ่อมบำรุงก้านบูม ไมโครโฟน และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับก้านบูม เบื้องต้น และปฏิบัติงานใช้ก้านบูม, ไมโครโฟนสำหรับงานถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับก้านบูม อาทิเช่น Boom Junior หรือ Boom Man เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-GXCC-129A จำแนกแขนยื่น (Boom), ไมโครโฟน และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับแขนยื่น (Boom)
-YUTX-130A จัดเตรียมแขนยื่น (Boom), ไมโครโฟนสำหรับงานถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับแขนยื่น (Boom)
-GFOT-132A ปฏิบัติงานใช้แขนยื่น (Boom), ไมโครโฟนสำหรับงานถ่ายทำภาพยนตร์และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับแขนยื่น (Boom)
-HDTC-131A ซ่อมบำรุงแขนยื่น (Boom), ไมโครโฟนสำหรับงานถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับแขนยื่น (Boom) เบื้องต้น
-SSWZ-041A ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์
-AJIH-126A จำแนกอุปกรณ์สายเสียงสำหรับงานถ่ายทำภาพยนตร์
-UHEK-127A จัดเตรียมอุปกรณ์สายเสียงสำหรับงานถ่ายทำภาพยนตร์
-NOZI-128A ซ่อมบำรุงสายเสียงสำหรับงานถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นพื้นฐาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0395-A : สมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ