คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างกริป (Best Boy Grip) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างกริป (Best Boy Grip) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิด และปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา สามารถจำแนกอุปกรณ์กริป (Grip) ขั้นสูง ได้ อาทิเช่น Crane ประเภทต่างๆ รวมทั้งเตรียมงานแผนกกริป (Grip) จัดการงานแผนกกริป (Grip) และสามารถวางแผนการใช้อุปกรณ์กริป (Grip) และประสานงานภายในแผนกริป และแผนกภายนอกได้อย่าง เหมาะสม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างกริป (Best Boy Grip) ระดับ 4
                    2.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Grip Man  อย่างน้อย 360 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง Best Boy Grip อย่างน้อย 90 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ หรือ
                    2.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Best Boy Grip ไม่น้อยกว่า 120 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ
          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างกริป (Best Boy Grip) ระดับ 4  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 3 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่เตรียมงานแผนกกริป (Grip) และจัดการงาน แผนกกริป (Grip) รวมทั้งสามารถวางแผนการใช้อุปกรณ์กริป (Grip) และประสานงานภายในแผนกกริป (Grip) และแผนกภายนอก ได้แก่ Best Boy Grip

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-BEWN-150A จำแนกอุปกรณ์กริป (Grip) ขั้นสูง
-EVLE-151A จัดการงานแผนกกริป (Grip)
-OJYR-152A ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกริป (Grip)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ