คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างกริป (Grip Man) ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างกริป (Grip Man) ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา โดยสามารถจำแนกอุปกรณ์กริป (Grip) เบื้องต้น จัดเตรียมอุปกรณ์แผนกกริป (Grip) ตามใบสั่งงาน และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip) ที่ใช้ในการถ่ายทำได้ถูกต้องตามหลักการทำงานของอุปกรณ์ และตามข้อกำหนดของสถานที่ถ่ายทำ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างกริป (Grip Man) ระดับ 3
                    1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Grip Runner อย่างน้อย 30 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง Grip Man อย่างน้อย 90 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ หรือ
                    1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Grip Man อย่างน้อย 120 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (2654)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่เตรียมอุปกรณ์แผนกกริป (Grip) และสนับสนุนการทำงานของแผนกกริป (Grip) ได้แก่ Grip Man

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-NKGJ-146A จำแนกอุปกรณ์กริป (Grip) เบื้องต้น
-FVMS-147A จัดเตรียมอุปกรณ์แผนก กริป (Grip) ตามใบสั่งงาน
-HOAY-148A ปฏิบัติงานแผนกริป (Grip) ตามหลักความปลอดภัย
-TVEO-149A ติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip) ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
-SSWZ-041A ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ