คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างควบคุมเครื่องปั่นไฟ (Generator Operator) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างควบคุมเครื่องปั่นไฟ (Generator Operator) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทาง และเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิด และปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา โดยจะสามารถจำแนกเครื่องปั่นไฟ (Generator) และ Phase ไฟ จัดเตรียมเครื่องปั่นไฟ (Generator) และ Phase ไฟ สามารถปฏิบัติงานแผนก Generator และดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเครื่องปั่นไฟ (Generator) และแผนกไฟ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างควบคุมเครื่องปั่นไฟ (Generator Operator) ระดับ 4  
                    1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Generator Runner อย่างน้อย 240 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง Generator Operator อย่างน้อย 120  วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ หรือ
                    1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Generator Operator  อย่างน้อย 360 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ
          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิอาชีพช่างควบคุมเครื่องปั่นไฟ (Generator Operator) ระดับ 4  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 5 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่จัดเตรียมเครื่องปั่นไฟ (Generator) และ Phase ไฟ ปฏิบัติงานแผนก Generator และดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเครื่องปั่นไฟ (Generator) และแผนกไฟ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-FSBH-108A จำแนกสายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วง (Distribution Box)
-UQWA-110A จำแนกเครื่องปั่นไฟ (Generator) และ Phase ไฟ
-GKPV-111A จัดเตรียมเครื่องปั่นไฟ (Generator) และ Phase ไฟ
-FANY-112A ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ของเครื่องปั่นไฟ (Generator)
-CPBK-113A ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเครื่องปั่นไฟ (Generator) และแผนกไฟ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ