คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างแสง (Gaffer) ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างแสง (Gaffer) ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน  หาข้อสรุป และการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎี และเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง โดยสามารถกำหนดไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) จัดการงานจัดแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ และจัดการการทำงานแผนกไฟ รวมทั้งควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกไฟ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างแสง (Gaffer) ระดับ 5
                    1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Best Boy Electrician อย่างน้อย 360 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง Gaffer อย่างน้อย 180 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ และต้องผ่านการอบรม “จ.ป.” หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือ
                    1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Gaffer ไม่น้อยกว่า 480 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมี Show Reel ที่ผ่านการรับรองจากผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้กำกับภาพ ระดับ 7 หรือจากผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างแสง ระดับ 5 อย่างน้อย 2 ท่าน และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ
          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างแสง (Gaffer) ระดับ 5ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 4 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่กำหนดไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) จัดการงานจัดแสง จัดการการทำงานแผนกไฟ ได้แก่ Gaffer

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-ZACR-104A กำหนดไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)
-LPZG-105A จัดการงานจัดแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์
-ZUVR-106A จัดการการทำงานแผนกไฟ
-WDSW-107A ควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกไฟ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0395-A : สมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ