คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างภาพใต้น้ำ (Underwater Camera Operators) ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างภาพใต้น้ำ (Underwater Camera Operators) ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎี และเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และสามารถฝึกอบรมบุคคลอื่นได้ โดยสามารถจำแนก Housing และกล้องที่สามารถใช้ร่วมกับ Housing เตรียมงานการถ่ายทำภาพยนตร์ใต้น้ำ และควบคุมคุณภาพของภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์ใต้น้ำ รวมทั้งกำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้องใต้น้ำ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างภาพใต้น้ำ (Underwater Camera Operator) ชั้น 5 ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกดำน้ำในระดับ Advance ขึ้นไป และมี Dive สะสม อย่างน้อย 100 Dives ขึ้นไป โดย
                    1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างภาพใต้น้ำ อย่างน้อย 60 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง ช่างภาพใต้น้ำ  อย่างน้อย 20 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมี Show Reel ที่ผ่านการรับรองจากผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้กำกับภาพ ระดับ 7 หรือช่างถ่ายภาพยนตร์ ระดับ 6 อย่างน้อย 2 ท่าน และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปวช. หรือเทียบเท่า หรือ
                    1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง ช่างภาพใต้น้ำ อย่างน้อย 60 วันทำงาน โดยมี
เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมี Show Reel ที่ผ่านการรับรองจากผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้กำกับภาพ ระดับ 7 หรือช่างถ่ายภาพยนตร์ ระดับ 6 อย่างน้อย 2 ท่าน และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปวช. หรือเทียบเท่า หรือ
                    1.3 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Camera Operator อย่างน้อย 180 วันทำงาน
โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมี Show Reel ที่ผ่านการรับรองจากผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้กำกับภาพ ระดับ 7 หรือช่างถ่ายภาพยนตร์ ระดับ 6 อย่างน้อย 2 ท่าน และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปวช. หรือเทียบเท่า
          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิอาชีพช่างภาพใต้น้ำ (Underwater Camera Operator)  ระดับ 6 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 4 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่เตรียมงานการถ่ายทำภาพยนตร์ใต้น้ำ และควบคุมคุณภาพของภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์ใต้น้ำ ได้แก่  Camera Operator หรือช่างภาพใต้น้ำ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-CQYL-081A จำแนก Housing และกล้องที่สามารถใช้ร่วมกับ Housing
-ZSAK-083A เตรียมงานการถ่ายทำภาพยนตร์ใต้น้ำ
-MGLH-084A ควบคุมคุณภาพของภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์ใต้น้ำ
-SYGZ-085A กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้องใต้น้ำ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ