คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพใต้น้ำ (Assistant Underwater Camera Operator) ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพใต้น้ำ (Assistant Underwater Camera Operator) ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะทางความคิด และปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุป และการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง โดยสามารถจำแนก Housing และกล้องที่สามารถใช้ร่วมกับ Housing สามารถควบคุมความชัด (Focus) ของกล้องใต้น้ำ และปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพใต้น้ำ (Assistant Underwater Camera Operator)  ระดับ 5 ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกดำน้ำในระดับ Advance ขึ้นไป และมี Dive สะสม อย่างน้อย 100 Dives ขึ้นไป โดย
                    1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง 1st Assistant Camera อย่างน้อย 240 วัน
ทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างภาพใต้น้ำ อย่างน้อย 20 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปวช. หรือเทียบเท่า หรือ
                    1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างภาพใต้น้ำ อย่างน้อย 60 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปวช. หรือเทียบเท่า
          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิอาชีพผู้ช่วยช่างภาพใต้น้ำ (Assistant Underwater Camera Operator) ระดับ 5ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 3 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมความชัด (Focus) ของกล้องใต้น้ำ ได้แก่  1st Assistant Camera หรือผู้ช่วยช่างภาพใต้น้ำ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-CQYL-081A จำแนก Housing และกล้องที่สามารถใช้ร่วมกับ Housing
-JAZI-082A ควบคุมความชัด (Focus) ของกล้องใต้น้ำ
-OFOW-066A ควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ