คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Camera Runner) ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Camera Runner) ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไป โดยสามารถจำแนกอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับกล้อง อาทิเช่น Follow Focus, Mate Box, Rod เป็นต้น สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับกล้อง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแผนกกล้อง อาทิเช่น รถเข็นอุปกรณ์กล้อง (Max Liner), ร่ม เป็นต้นตามใบสั่งงาน และปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์โดยสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Camera Runner) ระดับ 2 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Camera Runner อย่างน้อย 90 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปวช. หรือเทียบเท่า
          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Camera Runner) ระดับ 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 3 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์แผนกกล้องเบื้องต้น และสนับสนุนการทำงานของแผนกกล้อง อาทิเช่น Camera Runner เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-LYZQ-042A จำแนกอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับกล้อง
-FZDE-043A จัดเตรียมอุปกรณ์แผนกกล้องตามใบสั่งงาน
-SSWZ-041A ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ