คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       มีความสามารถทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้  ทักษะที่จำเป็นต่อคุณวุฒิระดับนี้ได้แก่ ทักษะที่จำเป็นต่อคุณวุฒิระดับนี้ ได้แก่

1.ทักษะการสื่อสารอย่างถูกต้อง - เข้าใจถึงความสำคัญในการติดต่อสื่อสารและสามารถปรับใช้รูปแบบการสื่อสารได้เป็นอย่างดีและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต่างกัน และสามารถสื่อสารหรืออภิปรายความเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน้าสาธารณชนได้

2.ทักษะในการอ่านและตีความ - มีความรู้ความสามารถในการอ่านและตีความภาษาทางกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

3.ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ - สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ มีกระบวนการคิดและเทคนิคในการแก้ปัญหา รวมถึงการตัดสินใจด้วยเหตุผลอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

4.ทักษะในการสืบค้นข้อมูล – มีความรู้เรื่องแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆและสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานได้

5.ทักษะการบริหารเวลา - มีความสามารถในการวางแผนงานและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานทั้งหมดในระยะเวลาที่กำหนดได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ

6.ทักษะการบริหารความขัดแย้ง - มีความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ความสามารถสร้างแรงจูงใจและจิตวิทยาในการติดต่อสื่อสารและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

7.ทักษะด้านกฎหมาย - มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้กฎหมายที่จำเป็นต่อการทำงานรวมถึงกระบวนการบังคับใช้กฎหมายกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และสามารถให้คำแนะนำในการดำเนินการที่ถูกต้องแก่ผู้บังคับบัญชาได้

8.ทักษะการเจรจาต่อรอง - มีความรู้ความสามารถในการประนีประนอมปัญหาขั้นต้นก่อนที่จำเป็นจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย

9.ทักษะการประสานงาน - มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานและติดตามงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆในการทำงาน

10.ทักษะในการคัดเลือกบุคคลากรและบริการที่เหมาะสม - มีความรู้เรื่องกระบวนการทำงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเป็นอย่างดี และสามารถแนะนำบุคคลากรหรือหน่วยงานภายนอกที่เหมาะสมกับการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียและผลที่องค์กรจะได้รับแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้มีทักษะระดับ 5 ต้อง มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับโครงการที่อยู่อาศัยมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี

3.ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการทดสอบสมรรถนะต่างๆจากการทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-REE-5-035ZB เข้าใจการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ASM-REE-5-036ZB จัดทำข้อบังคับและระเบียบของนิติบุคคล
ASM-REE-5-037ZB จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ASM-REE-5-038ZB ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ASM-REE-5-039ZB เข้าใจการทำประกันภัยและกระบวนการเรียกร้องค่าเสียหาย
ASM-REE-5-040ZB ดำเนินการกรณีข้อพิพาททางกฎหมาย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ