คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลาย อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีถ่ายภาพรังสี ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลาย อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีถ่ายภาพรังสี ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนในการตัดสินผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีถ่ายภาพรังสี ออกแบบกระบวนการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีถ่ายภาพรังสี เทียบเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับงานตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีถ่ายภาพรังสี และรับรองผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีถ่ายภาพรังสีครอบคลุมการปฏิบัติงานการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีถ่ายภาพรังสี สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีถ่ายภาพรังสีชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ตามกำหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 3 หน่วย

          2. ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีถ่ายภาพรังสี ชั้น 5

                    2.1. ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีถ่ายภาพรังสีชั้น 4 มาไม่น้อยกว่า 630 ชั่วโมง โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือสถานประกอบการ หรือ

                    2.2. เป็นผู้ที่มีใบรับรองคุณวุฒิด้านการทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีถ่ายภาพรังสีระดับ 2 (NDT Level II, RT) จากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากลหรือตามมาตรฐาน มอก. 9712-2550 จะต้องทำการทดสอบการปฏิบัติ (Practical) เพื่อประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน โดยไม่ต้องทำการทดสอบความรู้ทั่วไป (General) ด้วยการสอบข้อเขียน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานการทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีถ่ายภาพรังสีในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TAA-VPXB-040B ตัดสินผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีถ่ายภาพรังสี (Radiographic Testing)
TAA-XPNH-041B ออกแบบกระบวนการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Design technique & Procedure) ด้วยวิธีถ่ายภาพรังสี (Radiographic Testing)
TAA-JIWY-044B รับรองผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีถ่ายภาพรังสี (Radiographic Testing)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ