คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพสถาปนิกสารสนเทศ (Information Arhitect) ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพสถาปนิกสารสนเทศ (Information Arhitect) ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพสถาปนิกสารสนเทศ (Information Architect) ระดับ 6 จะมีความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ความต้องการที่จำเป็นขององค์กร (Business Needs Analysis) การออกแบบข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล การกำหนดกลยุทธ์ สถาปัตยกรรมองค์กร  บริหารจัดการ วิศวกรรมข้อมูล การบูรณาการระบบและข้อมูล การนำเสนอ รวมถึงการตระหนักถึงการศึกษาความปลอดภัย สถาปนิกข้อมูลข่าวสารจะออกแบบระบบเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและการค้นหาข้อมูล สามารถวางแผนออกแบบพัฒนาการทดสอบกระบวนการจัดส่งข้อมูลภายในองค์กร และออกแบบโครงสร้างข้อมูล โดยปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ใช้ระบบเพื่อทราบความต้องการ  สร้างและออกแบบการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์องค์กรและลูกค้าขององค์กร บูรณาการความต้องการที่หลากหลาย และมุมมองจากลูกค้าทั้งภายในและภายนอก มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาความคิดใหม่และการแก้ปัญหาแบบใหม่ สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญ มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้คำปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ และเป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพสถาปนิกสารสนเทศ (Information Architect) ระดับ 6
    • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์บริหารงานอย่างน้อย 5 โครงการ
    • ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล ระดับ 5 มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีประสบการณ์บริหารงานอย่างน้อย 2 โครงการ
  2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพสถาปนิกสารสนเทศ (Information Architect) ระดับ 6
    • ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพสถาปนิกสารสนเทศ ระดับ 6 จำนวน 9 หน่วย
  3. การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ(Assessment Standard)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์สถิติ นักการตลาด วิศวกรข้อมูล บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สนใจในงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-DTS-6-014ZB กำหนดโจทย์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ICT-DTS-6-015ZB ประเมินสถานการณ์
ICT-DTS-6-016ZB ประเมินข้อมูลที่จำเป็น
ICT-DTS-6-017ZB จัดทำแผนโครงการ
ICT-DTS-6-018ZB ออกแบบแบบจำลองข้อมูล
ICT-DTS-6-019ZB วางแผนการปรับใช้งานเชิงเทคนิค
ICT-DTS-6-020ZB วางแผนการเฝ้าสังเกตและบำรุงรักษาในทางเทคนิค
ICT-DTS-6-021ZB จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ICT-DTS-6-022ZB ปรับใช้ความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ