หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดโจทย์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-DTS-6-014ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดโจทย์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

107%;font-family:"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">นักวิเคราะห์ข้อมูล (
16.0pt;line-height:107%;font-family:"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">Data Analyst) นักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
(
Business Intelligence Analyst) ผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล
สถาปนิกสารสนเทศ (
Information Architect)
และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (
Data Scientist)    6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ โจทย์ และวัตถุประสงค์ของธุรกิจได้ สามารถวิเคราะห์ และกำหนดโจทย์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือหน่วยงาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)  


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
70101.01 กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 1. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ 70101.01.03
70101.01 กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 2. ระบุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ 70101.01.04
70101.01 กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 3. สรุปการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ 70101.01.05
70101.02 กำหนดโจทย์หรือปัญหาในธุรกิจ 1. วิเคราะห์โจทย์หรือปัญหาทางธุรกิจได้ 70101.02.03
70101.02 กำหนดโจทย์หรือปัญหาในธุรกิจ 2. ระบุโจทย์หรือปัญหาทางธุรกิจได้ 70101.02.04
70101.02 กำหนดโจทย์หรือปัญหาในธุรกิจ 3. สรุปการกำหนดโจทย์หรือปัญหาทางธุรกิจได้ 70101.02.05
70101.03 กำหนดเกณฑ์ความสำเร็จของธุรกิจ 1. วิเคราะห์เกณฑ์ความสำเร็จของธุรกิจได้ 70101.03.03
70101.03 กำหนดเกณฑ์ความสำเร็จของธุรกิจ 2. ระบุเกณฑ์ความสำเร็จของธุรกิจได้ 70101.03.05
70101.03 กำหนดเกณฑ์ความสำเร็จของธุรกิจ 3. สรุปเกณฑ์ความสำเร็จของธุรกิจได้ 70101.03.06

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจ

2. ทักษะในการกำหนดโจทย์ปัญหาทางธุรกิจ

3. ทักษะในการใช้ Business Analytics (BA) และ Business Intelligence (BI) ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีและการให้บริการที่เกี่ยวข้อง

4. ทักษะในการประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Processes Management-BPM) 

5. ทักษะในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในธุรกิจ

6. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analytics)

7. ทักษะในการวิจัยและดำเนินงาน (Operations Research)


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างธุรกิจ

2. ความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาทางธุรกิจ

3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Business Analytics (BA) และ Business Intelligence (BI) ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีและการให้บริการที่เกี่ยวข้อง

4. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางสถิติทั่วไป และการวิเคราะห์เชิงบรรยาย (Statistical analysis and Descriptive analytics)

5. ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Processes Management-BPM) 

6. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analytics)

7. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและดำเนินงาน (Operations Research)

8. ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินความสำเร็จในธุรกิจ14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม

    2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    1. ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

    2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

    หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบ ประเมินการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยในการประเมินต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

1)  ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงความรู้ และความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริบททางธุรกิจ การประเมินข้อมูลที่มีอยู่ในธุรกิจ การระบุข้อมูลใหม่ๆที่จำเป็นสำหรับบริบททางธุรกิจ และการใช้งานเครือข่ายสังคมและแหล่งข้อมูลแบบเปิดให้ได้และเหมาะสม

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    การกำหนดโจทย์ และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หมายถึงการกำหนดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่กิจการต้องการได้รับในช่วงระยะเวลาของแผน ซึ่งโดยทั่วไปเป้าหมายทางธุรกิจอาจเป็นเป้าหมายโดยรวมของกิจการ และเป้าหมายเฉพาะด้านในแต่ละแผนกหรือลักษณะงาน เช่น เป้าหมายทางการตลาด เป้าหมายทางการจัดการ เป้าหมายทางการผลิต และเป้าหมายทางการเงิน เป็นต้น นอกจากนี้เป้าหมายทางธุรกิจอาจแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น คือ ภายใน 1 ปี เป้าหมายระยะกลาง ประมาณ 3-5 ปี และเป้าหมายระยะยาวที่นานกว่า 5 ปี 

การกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตามแนวทาง SMART 

    1) Sensible & Specific หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้และชัดเจน นั่นคือ ควรกำหนดวัตถุประสงค์ให้มีความเป็นไปได้ สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังควรมีความชัดเจน โดยผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจความหมายได้ตรงกัน และปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

    2) Measurable หมายถึง วัตถุประสงค์นั้นต้องสามารถวัดผลได้ นั่นคือในการกำหนดวัตถุประสงค์ควรพิจารณาถึงประเด็นเกี่ยวกับการวัดผลด้วย การกำหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ทำให้สามารถรู้ได้แน่ชัดว่าดำเนินการถึงขั้นตอนใด และผลของการดำเนินการในแต่ละขั้นเป็นอย่างไร บรรลุผลสำเร็จหรือไม่

    3) Attainable & Assignable หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีต้องสามารถบรรลุผลและมอบหมายได้ ในการกำหนดวัตถุประสงค์นั้นไม่ควรกำหนดไว้สูงเกินไปจนไม่สามารถปฏิบัติเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ ทำให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกท้อแท้เพราะทำอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ นอกจากนี้วัตถุประสงค์ที่ดีต้องสามารถมอบหมายให้ผู้ปฏิบัตินำไปปฏิบัติได้ สามารถนำมาแยกย่อยเป็นกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมเพื่อมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติตามความรับผิดชอบของตน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

    4) Reasonable & Realistic หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีต้องสามารถอธิบายได้ มีความสมเหตุสมผลและมีความเป็นจริง ปฏิบัติได้จริง

    5) Time Available หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีต้องเหมาะสมกับห้วงเวลาในขณะนั้น วัตถุประสงค์ข้อหนึ่งอาจมีความเหมาะสมกับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อเวลาเปลี่ยนไปวัตถุประสงค์ข้อนั้นอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้2. ความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจ

2. การใช้ Business Analytics (BA) และ Business Intelligence (BI) ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และการประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Processes Management-BPM) เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

3. การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจโดยการวิเคราะห์ทางสถิติทั่วไป และการวิเคราะห์เชิงบรรยาย (Statistical analysis and Descriptive analytics) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analytics) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative analytics)16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1 เครื่องมือประเมินกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน

  1. แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

  2. ผลข้อสอบข้อเขียน

     ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

2 เครื่องมือประเมินการกำหนดโจทย์หรือปัญหาในธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน

  1. แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

  2. ผลข้อสอบข้อเขียน

    ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

3. เครื่องมือประเมินการกำหนดเกณฑ์ความสำเร็จของธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน

   1. แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

    ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
ยินดีต้อนรับ