คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างแบบหล่อคอนกรีต ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างแบบหล่อคอนกรีต ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างแบบหล่อคอนกรีต ชั้น 2 จะต้องมีทักษะในการอ่านแบบเบื้องต้นได้ รู้วิธีและขั้นตอนการติดตั้งนั่งร้าน การสร้างและประกอบแบบหล่อ การติดตั้งค้ำยันได้มั่นคงแข็งแรง สามารถรื้อถอนค้ำยัน แบบหล่อคอนกรีต และนั่งร้านได้ถูกวิธีและปลอดภัย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างแบบหล่อคอนกรีต ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จำนวน 2 หน่วย ชั้น 2 จำนวน 1 หน่วย รวม 3 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างแบบหล่อคอนกรีต ชั้น 2 ต้องคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์ในงานช่างแบบหล่อคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

- ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างแบบหล่อคอนกรีต ชั้น 1 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างแบบหล่อคอนกรีต ชั้น 2 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างแบบหล่อคอนกรีต ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างแบบหล่อคอนกรีต ชั้น 2 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในชั้นนั้นๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CFB-2-033ZB เลือกวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงาน
CIP-CFB-2-034ZB สร้าง ประกอบ ติดตั้ง และรื้อถอนแบบหล่อคอนกรีต
CIP-CFB-2-035ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ