คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างฉาบปูน ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างฉาบปูน ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างฉาบปูนชั้น 3 จะต้องปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป สามารถวางแผนการทำงาน ติดต่อประสานงานอื่นๆ บริหารวัสดุและแรงงาน ให้เพียงพอกับปริมาณงาน มิให้เสียหายและสามารถเตรียมวัสดุได้ทันการใช้งานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างฉาบปูนชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 3 หน่วยชั้น 3 จำนวน 1 หน่วยรวม 4 หน่วย

2.ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างฉาบปูน ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์ในงานช่างฉาบปูนไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

- ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างฉาบปูนชั้น 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

- ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างฉาบปูน ระดับ 2 และมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างฉาบปูนไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่งวันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับที่ 2

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างฉาบปูน ชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างฉาบปูน ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างฉาบปูน ชั้น 3 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในชั้นนั้นๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CFB-3-012ZB ฉาบปูน รองพื้น งานฉาบเรียบ
CIP-CFB-3-013ZB อ่านแบบ คำนวณปริมาณงานและวัสดุ งานพ่น งานตกแต่ง ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา
CIP-CFB-3-014ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ