คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบงานเครื่องกล ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบงานเครื่องกล ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างเขียนแบบงานเครื่องกล ชั้น 2 จะสามารถ เขียนแบบและร่างแบบงานเครื่องกลเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ เขียนแบบรายละเอียด แบบขยายงานเครื่องกล และรายการประกอบแบบงานเครื่องกล รวมถึงอ่านแบบงานเครื่องกล อ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบงานเครื่องกล บอกมาตรฐานการเขียนแบบงานเครื่องกลเบื้องต้น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบงานเครื่องกล ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จำนวน 2 หน่วย ชั้น 2 จำนวน 1 หน่วย รวม 3 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบงานเครื่องกล ชั้น 2 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

   - ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเขียนแบบไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

   - ผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาชีพเขียนแบบ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

   - ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบงานเครื่องกล ชั้น 1 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบงานเครื่องกล ชั้น 1

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบงานเครื่องกล ชั้น 2 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบงานเครื่องกล ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในระดับนั้น ๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-WDP-2-067ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
CIP-WDP-2-068ZB เขียนแบบและอ่านแบบงานเครื่องกลพื้นฐาน
CIP-WDP-2-069ZB เขียนแบบและอ่านแบบงานเครื่องกลเบื้องต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ