คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบโครงสร้าง ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบโครงสร้าง ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างเขียนแบบโครงสร้าง ชั้น 5 จะสามารถ ประเมินแบบโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนตรวจสอบความสอดคล้องของแบบโครงสร้างและงานอื่นๆ ที่ซับซ้อน สอนเขียนแบบ กำกับดูแลงานเขียนแบบโครงสร้างให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการก่อสร้าง และปฏิบัติงานในระดับสากลได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบโครงสร้าง ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จำนวน 2 หน่วย ชั้น 2 จำนวน 1 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 1 หน่วย ชั้น 4 จำนวน 1 หน่วย ชั้น 5 จำนวน 1 หน่วย รวม 6 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบโครงสร้าง ชั้น 5 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

   - ผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาชีพเขียนแบบ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

   - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานเขียนแบบไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ

   - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานเขียนแบบไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

   - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า หรือ - ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบโครงสร้าง ชั้น 4 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบโครงสร้างชั้น 4 หรือ

3. ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับที่ 3 และมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-ZLEN-049B ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
CIP-JOON-076B เขียนแบบและอ่านแบบโครงสร้างพื้นฐาน
CIP-WCCO-077B เขียนแบบและอ่านแบบโครงสร้างเบื้องต้น
CIP-PFMG-078B เขียนแบบและอ่านแบบโครงสร้างในระดับปฏิบัติการ
CIP-GKEN-079B เขียนแบบและอ่านแบบโครงสร้างในระดับสูง
CIP-YHAE-080B บริหารจัดการงานเขียนแบบโครงสร้าง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0090-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ