คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพผู้ควบคุมงานเครื่องจักรงานดิน ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพผู้ควบคุมงานเครื่องจักรงานดิน ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการวางแผนและเตรียมการใช้เครื่องจักรให้เหมาะสม ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเครื่องจักรได้ตามแผนงาน รายงานปัญหาและอุปสรรค และดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพผู้ควบคุมงานเครื่องจักรงานดิน ระดับ 4 ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 จำนวน 4 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพผู้ควบคุมงานเครื่องจักรงานดิน ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

    - มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องจักรงานดินไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

    - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องจักรงานดินไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้านงานควบคุมเครื่องจักรงานดิน หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CFB-4-001ZA ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
CIP-CFB-4-027ZA วางแผนและเตรียมการใช้เครื่องจักรให้เหมาะสมกับประเภทของงาน
CIP-CFB-4-028ZA ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเครื่องจักรงานดินแต่ละประเภทให้สามารถปฏิบัติงานแล้วเสร็จได้ตามแผนงาน
CIP-CFB-4-029ZA รายงานปัญหาและอุปสรรคขณะปฏิบัติงาน
CIP-CFB-4-030ZA รู้จักประเภทของเครื่องจักรงานดินที่ใช้ในงานก่อสร้าง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ