คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้ขนส่งของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้ขนส่งของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้ในเรื่องการจัดทำเอกสารใบกำกับการขนส่งของเสียอุตสาหกรรม มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมและความรู้ในด้านโลจิสติกส์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนการขนส่งที่มีประสิทธิภาพได้ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีในการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติการในการขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรมและการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับหลักกฎหมายและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้ขนส่งของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. อายุไม่ต่ำกว่า 27 ปีบริบูรณ์ 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 7 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 10 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 12 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 15 ปีอย่างต่อเนื่อง 3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) ร่วมกับการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค การสอบข้อเขียน และการประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ขนส่งของเสียอุตสาหกรรม หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM-IWM-5-078ZB ควบคุมการขนส่งของเสียอุตสาหกรรม
EVM-IWM-5-079ZB วางแผนและบริหารการขนส่งของเสียอุตสาหกรรม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ