คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้ขนส่งของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้ขนส่งของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

สามารถตรวจสภาพและเตรียมพร้อมบุคคล พาหนะ และอุปกรณ์ขนถ่ายของเสียตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ สามารถทำความเข้าใจและตรวจสอบประเภทของเสียอุตสาหกรรมได้ มีทักษะในการใช้งานพาหนะในการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมและได้รับการรับรองที่จำเป็นได้แก่ใบขับขี่รถบรรทุก สามารถขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรมขึ้น-ลงพาหนะด้วยเครื่องมือขนย้าย สามารถปฏิบัติตนตามแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้ มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถเข้าใจและสามารถระบุคำศัพท์เฉพาะและชื่ออุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้ขนส่งของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์

2. ใบอนุญาตขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกชนิดที่ 2-4 (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

3. หนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวกับการขับรถขนส่งของเสียอุตสาหกรรม

4. สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง

5. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค และการสอบข้อเขียน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ขนส่งของเสียอุตสาหกรรม  หมายเหตุ :N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM-IWM-2-073ZB ขนส่งของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย
EVM-IWM-2-072ZB ขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายขึ้น-ลงพาหนะ
EVM-IWM-2-071ZB เตรียมความพร้อมก่อนขนส่งของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ