คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้ขนส่งของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้ขนส่งของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมก่อนขนส่ง ขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายขึ้น-ลงพาหนะและขนส่งของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย สามารถตรวจสอบประเภทของเสียอุตสาหกรรมได้ มีทักษะในการใช้งานพาหนะในการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมและได้รับการรับรองที่จำเป็น สามารถดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติการในการขนถ่ายของเสียขึ้น-ลงพาหนะและขนส่งของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายด้วยพาหนะได้อย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติตนตามแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้ มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถเข้าใจและสามารถระบุคำศัพท์เฉพาะชื่ออุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้ขนส่งของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ 2. ใบอนุญาตขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบกชนิดที่ 4 3. หนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตรายที่กรมขนส่งทางบกออกให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับเป็นผู้ขับขี่รถชนิดที่ 4   หรือ หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการขับรถวัตถุอันตรายจากบริษัท 4. สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปีอย่างต่อเนื่อง 5. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค และการสอบข้อเขียน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ขนส่งของเสียอุตสาหกรรม หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM-IWM-3-076ZB ขนส่งของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
EVM-IWM-3-075ZB ขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายขึ้น-ลงพาหนะ
EVM-IWM-3-074ZB เตรียมความพร้อมก่อนขนส่งของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ