คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างน้ำ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างน้ำ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความสามารถกำหนดพื้นที่ศึกษา ขณะเก็บตัวอย่าง และกำหนดระบบการขนส่ง (logistics) ตัวอย่าง กำหนดวิธีเก็บตัวอย่างและตรวจวัดตัวอย่างน้ำ และกำหนดวิธีจัดการของเสียที่เกิดจากการเก็บตัวอย่าง สามารถจัดทำเอกสารการบันทึก การรายงานข้อมูลการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดตัวอย่างน้ำ จัดทำรายงานผลการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดตัวอย่างน้ำ (on-site analysis) ระบุความเสี่ยง ความอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะเก็บตัวอย่าง และกำหนดระบบการขนส่ง (logistics) ตัวอย่าง และสามารถกำหนดวิธีการและแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะเก็บตัวอย่าง และกำหนดระบบการขนส่ง (logistics) ตัวอย่าง มีทักษะเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทักษะด้านการคิดและการสื่อสาร ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ใช้ภาษาต่างประเทศได้ ถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอื่นได้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาและกำหนดกระบวนการทำงาน แผนงาน ประเมินผลการทำงานโดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบในการทำงาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างน้ำ ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์

2. ผ่านการประเมินระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 3 ปี   หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง   หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นๆ และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการการเก็บตัวอย่างน้ำ ไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง   หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการการเก็บตัวอย่างน้ำ ไม่น้อยกว่า 3 ปี   หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการการเก็บตัวอย่างน้ำ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) ร่วมกับการสอบข้อเขียน การสอบอัตนัย และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ ผู้กำจัด/บำบัดของเสียอุตสาหกรรม พนักงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กากของเสียอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM-IWM-5-058ZB ประเมินความเสี่ยงและกำหนดแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการเก็บตัวอย่างน้ำ
EVM-IWM-5-057ZB วางแผนและกำหนดขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้ำ กำหนดระบบการขนส่ง (logistics) และแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการเก็บตัวอย่าง และจัดทำรายงานการเก็บตัวอย่าง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0187-A : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

ยินดีต้อนรับ