คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกขนาดเล็กสำหรับการขนส่งทางถนน ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกขนาดเล็กสำหรับการขนส่งทางถนน ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเตรียมความพร้อมก่อนขับขี่รถบรรทุกขนาดเล็ก การตรวจสอบสภาพของรถบรรทุกขนาดเล็ก การปฏิบัติการขับขี่รถบรรทุกขนาดเล็กตามกฎหมายที่กำหนด การควบคุมการขับขี่รถบรรทุกขนาดเล็ก การประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาระหว่างการขับขี่รถบรรทุก การจัดการแก้ไขอาการผิดปกติของรถบรรทุก การจัดการปัญหาเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างขับขี่รถบรรทุก การจัดการขนส่งสินค้า และการรับส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้

1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ

2. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน

3. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน

5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

6. สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้

7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ

8. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพขับรถบรรทุกขนาดเล็กสำหรับการขนส่งทางถนน ระดับ 2อย่างน้อย 4 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกขนาดเล็กสำหรับการขนส่งทางถนน ระดับ 2จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

3. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
     บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และผู้เกี่ยวข้อง สาขาให้บริการรถบรรทุกสำหรับการขนส่งทางถนน ซึ่งมีหน้าที่งานเกี่ยวกับการควบคุมรถบรรทุกขนาดเล็ก เช่น พนักงานขับรถ พนักงานขนส่งสินค้า พนักงานจัดส่งสินค้า ผู้ควบคุมขนส่งสินค้าพนักงานขับรถมืออาชีพ (Professional Driver) ผู้ฝึกสอน และ Senior Driver เป็นต้น
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-TRM-2-001ZA จัดการเตรียมความพร้อมก่อนขับขี่รถบรรทุกขนาดเล็ก
LOG-KLZP-341A ตรวจสอบสภาพของรถบรรทุกขนาดเล็ก
LOG-BROH-646A ปฏิบัติการขับขี่รถบรรทุกขนาดเล็กตามกฎหมายที่กำหนด
LOG-GZZS-647A ควบคุมการขับขี่รถบรรทุกขนาดเล็ก
LOG-JUOA-627A ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาระหว่างการขับขี่รถบรรทุก
LOG-VZYK-628A จัดการแก้ไขอาการผิดปกติของรถบรรทุก
LOG-KWLS-629A จัดการปัญหาเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างขับขี่รถบรรทุก
LOG-WKCW-650A จัดการขนส่งสินค้า
LOG-BBCB-651A รับส่งสินค้าให้กับลูกค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ