คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานสินค้าควบคุมการส่งออกและนำเข้า ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานสินค้าควบคุมการส่งออกและนำเข้า ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
   เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้าน ควบคุมเอกสารสินค้าถ่ายลำและผ่านแดน การควบคุมชนิดของสินค้าสินค้าถ่ายลำและผ่านแดน ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบจากหน่วยงานต่าง ๆ ถ่ายทอดระเบียบการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย ประกาศใหม่ ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนกำหนด เวลาในการจัดส่ง วางแผนการขนส่งสินค้าถ่ายลำและผ่านแดน วางแผนจัดการสินค้าที่รอเพื่อถ่ายลำและผ่านแดน การใช้เทคโนโลยีในการติดตาม ตรวจสอบ สินค้าถ่ายลำและผ่านแดน การใช้เทคโนโลยีในการประเมินสินค้าถ่ายลำและผ่านแดน การตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า(เอกสารผิดพลาด) การแก้ไขปัญหากรณีพิเศษ(ขนส่งผิดพลาด) ประสานงาน ติดต่อกับลูกค้าต้นทาง/ปลายทางต่างประเทศ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ
2. สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการปฏิบัติงานเบื้องต้น
3. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมได้
4. สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ และรายงานผลการปฏิบัติงานได้
5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
6. มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
8. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานสินค้าควบคุมการส่งออกและนำเข้า ระดับ 3 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินค้าควบคุมการส่งออกและนำเข้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานสินค้าควบคุมการส่งออกและนำเข้า ระดับ 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น ไม่น้อยกว่า 3 ปีหลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

     บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสินค้าควบคุมการส่งออกและนำเข้า เช่น เจ้าหน้าที่ส่งออกและนำเข้าสินค้าควบคุม (Controlled Goods Export-Import Officer) เจ้าหน้าที่ส่งออกและนำเข้าสินค้าต้องกำกัด (Restricted Goods Export-Import Officer) เจ้าหน้าที่ส่งออกและนำเข้าสินค้าอันตราย (Dangerous Goods Export-Import Officer) และ เจ้าหน้าที่ส่งออกและนำเข้าสินค้าที่มีมาตรฐาน (Standard Goods Export-Import Officer) เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-EXX-3-076ZB ดำเนินการด้านการตรวจสอบเอกสารด้านเอกสารส่งออกสินค้าควบคุม
LOG-EXX-3-077ZB ดำเนินการประสานงานขอใบอนุญาตส่งออกสินค้าควบคุม
LOG-EXX-3-078ZB ดำเนินการด้านการตรวจสอบเอกสารด้านเอกสารนำเข้าสินค้าควบคุม
LOG-EXX-3-079ZB ดำเนินการประสานงานขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้าควบคุม
LOG-EXX-3-080ZB ดำเนินการขออนุญาตส่งออกและนำเข้าสินค้าควบคุม
LOG-EXX-3-081ZB ประสานงานกับผู้ผ่านพิธีการส่งออกและนำเข้าสินค้าควบคุม
LOG-EXX-3-082ZB ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งออกและนำเข้าสินค้าควบคุม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0005-A : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ