คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

  เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านรับเอกสารและตรวจรับสินค้าขาเข้าทางอากาศที่บรรจุในอุปกรณ์บรรทุกสินค้าขึ้นเครื่องบิน (ULD) หรือที่ไม่มีการบรรจุ (loose cargo) ตรวจสอบสินค้าขาเข้าทางอากาศ รับสินค้าและเอกสารขาออกทางอากาศ ขนย้ายสินค้าขาออกทางอากาศ โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ
2. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
3. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
4. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
6. มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
8. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

   1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ หรือผ่านการฝึกงานหรือทดลองงาน อย่างน้อย 120 วัน นักศึกษาฝ่านการฝึกงาน 60 วัน ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ
   2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
   3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 อาชีพผู้ปฏิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
   บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการจัดการการกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ เช่น พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสินค้าเข้า-ออก (Gate Staff) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังพักสินค้า (Warehouse Staff) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายลานพักสินค้าและควบคุมอุปกรณ์บรรทุกสินค้าขึ้นเครื่องบิน (ULD) (Terminal Staff) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารข้อมูลสารสนเทศ (Document Service Staff) เป็นต้น
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-FDD-2-028ZB ปฏิบัติการเกี่ยวกับสินค้าขาเข้าทางอากาศ
LOG-FDD-2-029ZB ปฏิบัติการเกี่ยวกับสินค้าขาออกทางอากาศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0007-A : สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ยินดีต้อนรับ