คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านรับตู้สินค้าขาเข้าทางทะเล เปิดตู้สินค้าขาเข้าทางทะเล รับตู้สินค้าหรือสินค้าขาออกทางทะเล จัดการตู้ขนส่งสินค้าขาออกทางทะเล โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ
2. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
3. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
4. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
6. มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
8. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

   1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพหรือผ่านการฝึกงานหรือทดลองงาน อย่างน้อย 120 วัน นักศึกษาฝ่านการฝึกงาน 60 วัน ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ
   2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
   3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 อาชีพผู้ปฏิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

   บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการจัดการการกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล เช่น พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสินค้าเข้า-ออก (Gate Staff) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังพักสินค้า (Warehouse Staff) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายลานพักสินค้าและควบคุมตู้สินค้า (Terminal Staff) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารข้อมูลสารสนเทศ (Document Service Staff) เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-FDD-2-026ZB ปฏิบัติการเกี่ยวกับสินค้าขาเข้าทางทะเล
LOG-FDD-2-027ZB ปฏิบัติการเกี่ยวกับสินค้าขาออกทางทะเล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0340-A : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
CB-0007-A : สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ยินดีต้อนรับ