คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัย (พนักงานควบคุมงานหรือหัวหน้าชุดปฏิบัติการ) ที่มีทักษะในการตรวจนับจำนวนทรัพย์สินมีค่าให้ครบถ้วน ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มีทักษะทางการคิดและปฏิบัติงานหลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคในงานได้ และปฏิบัติงานภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ระดับ 3 ต้องมีสมรรถนะในการ ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง และปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์ไม่ปกติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ระดับ 3 ต้องมีและเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีปฏิภาณไหวพริบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ระดับ 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบพนักงานทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ระดับ 3 จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ระดับ 2 และประสบการณ์การทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 3.บุคคลที่มีความสามารถจะเข้าทำการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ระดับ 3 โดยไม่ผ่านทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ระดับ 2 จะต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีใบรับรองประสบการณ์ทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือสำเร็จการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า หัวหน้าชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า หัวหน้าหน่วยงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า สายตรวจพนักงานรักษาความปลอดภัยการขนส่งทรัพย์สินมีค่าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SEC-PSA-3-014ZB ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์ปกติ
SEC-PSA-3-016ZB ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์เหตุฉุกเฉิน
SEC-PSA-3-015ZB ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้เป็นไปตามสัญญาจ้างและจัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยสำหรับการขนส่งทรัพย์สินมีค่า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ