คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้บริหารสินค้าคงคลัง ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้บริหารสินค้าคงคลัง ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการ วางแผนกระบวนการทำงานของการควบคุมสินค้าคงคลัง ควบคุมสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับความต้องการในการผลิตของอุตสาหกรรม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายจัดซื้อสินค้าคงคลัง จัดการต้นทุนจากค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าคงคลัง ควบคุมสินค้าคงคลังโดยการตรวจสอบสภาพและปริมาณของสินค้าคงคลัง ควบคุมสินค้าคงคลังให้เป็นปัจจุบันโดยการบันทึกทุกครั้งที่มีการรับและจ่ายสินค้า ควบคุมสินค้าคงคลังแบบสิ้นงวดตามช่วงเวลาที่กำหนด จำแนกสินค้าคงคลังตามความสำคัญของสินค้า ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีสินค้ากับสินค้าคงคลัง ควบคุมสินค้าคงคลังให้อยู่ในแผนการปฏิบัติงาน และกำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหา โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้ 1. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 2. มีความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย 3. มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับสูง 4. สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน โดยการประยุกต์ใช้หลักการ และเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 5. มีความรู้ทางกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ 6. สามารถระบุความต้องการเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 7. สามารถพัฒนานวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 8. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี 9. มีสำนึกถึงความเป็นเจ้าของ ใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้รับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานอย่างน้อย 2 ปี โดยมีประสบการณ์ในวิชาชีพ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 ปี 2. ผู้รับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน 3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารสินค้าคงคลัง ชั้น 5 จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุหนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหากไม่แสดงหลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มีหลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-WII-5-058ZA วางแผนกำหนดระดับการถือครอง และการสำรองสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับแผนพยากรณ์ความต้องการสินค้า
LOG-WII-5-059ZA จัดการต้นทุนสินค้าคงคลัง
LOG-WII-5-060ZA จัดการงบประมาณ และทรัพยากรภายในสินค้าคงคลัง
LOG-WII-5-061ZA จัดการสินค้าคงคลังตามแผนการปฏิบัติงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ