คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการ การตรวจรับสินค้าจากผู้ส่งมอบ บันทึกการรับสินค้า ขนถ่ายสินค้าที่ตรวจรับเข้าสู่พื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าสู่ที่จัดเก็บ ตรวจสอบตำแหน่งจัดเก็บสินค้า จำแนกประเภทของสินค้าที่จะจัดเก็บ จัดทำรายการสินค้าในคลังสินค้า ดูแลรักษาสินค้าตามข้อบังคับในคลังสินค้า เบิกจ่ายสินค้าจากคลังสินค้า หยิบ ยก ขนถ่าย จากที่เก็บตามใบสั่งจ่ายสินค้า ตรวจสินค้าจากรายการหยิบสินค้าออกจากที่เก็บ เตรียมการจัดเรียงบรรจุสินค้าเพื่อการจ่ายสินค้า จำแนกประเภทและคุณสมบัติของสินค้า เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ และวัสดุให้เหมาะสมกับชนิดของสินค้า และบรรจุสินค้าตามใบมอบหมายงานและตรวจสอบสินค้าเพื่อการจ่ายสินค้า โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้

1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ

2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน

3. มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน

4. สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ และรายงานผลการปฏิบัติงานได้

5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและควบคุมคุณภาพของผลงาน

6. เรียนรู้และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ

8. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ อย่างน้อย 6 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ชั้น 3 จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

   ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุหนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหากไม่แสดงหลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มีหลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-WII-3-038ZA ตรวจรับสินค้าจากผู้ส่งมอบ
LOG-WII-3-039ZA ตรวจสอบสินค้าก่อนเข้าสู่ที่จัดเก็บ
LOG-WII-3-042ZA จำแนก และดูแลสินค้าในคลังสินค้า
LOG-WII-3-043ZA หยิบสินค้าออกจากที่เก็บ
LOG-WII-3-044ZA บรรจุสินค้าเพื่อการจ่ายสินค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0169-A : บริษัท วี-เว็ลธ์ จำกัด โดย สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ
CB-0229-A : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
CB-0339-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
CB-0072-A : สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

ยินดีต้อนรับ