คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก - นำเข้า (ผู้ผ่านพิธีการศุลกากร) ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก - นำเข้า (ผู้ผ่านพิธีการศุลกากร) ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก-นำเข้า, รวบรวมเอกสารเกี่ยวข้องกับการส่งออก-นำเข้า, ประสานงานเพื่อขอลงทะเบียนขออนุญาตเป็นผู้นำเข้าระดับมาตรฐาน AEO, ดำเนินการขออนุมัติการเป็นตัวแทนนำเข้าตามตามที่กรมศุลกากรกำหนดหรือผู้ส่งออกระดับมาตรฐาน AEO, ตรวจสอบและจัดเตรียมรายการสินค้าตามที่ลูกค้าในต่างประเทศสั่งซื้อเพื่อการส่งออก, ตรวจสอบใบสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าเพื่อเตรียมการส่งออกไปยังประเทศปลายทางจัดทำรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าส่งออกในใบขนสินค้าส่งออกตามระเบียบของกรมศุลกากร, จัดทำใบขนสินค้าขาเข้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์, ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งออกสินค้าตามระเบียบศุลกากร, การส่งข้อมูลการส่งออกผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร, ติดตาม ตรวจสอบ หรือ ปรับแก้ข้อมูลเพื่อให้ได้สถานะตอบรับจากกรมศุลกากร, การส่งข้อมูลการนำเข้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรและติดตาม ตรวจสอบ หรือ ปรับแก้ข้อมูลเพื่อให้ได้สถานะตอบรับจากกรมศุลกากร โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

  1. มีความสามารถในการปฏิบัติงานและเทคนิคในการคำนวณ

  2. มีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและ/หรือ ภาษาอื่นๆ ในการปฏิบัติงาน

  3. สามารถทำงานและประสานงานกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอกได้

  4. สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ และรายงานผลการปฏิบัติงานได้

  5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

  6. มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

  7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ

  8. มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ตรงเวลา และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ อย่างน้อย 6 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 อาชีพผู้ผ่านพิธีการศุลกากร จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
    ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุหนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหากไม่แสดงหลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มีหลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-EXX-3-045ZA ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอลงทะเบียนขออนุญาตเป็นผู้นำเข้าระดับมาตรฐาน AEO
LOG-EXX-3-046ZA ตรวจสอบ จัดเตรียมและประสานงานเพื่อการส่งออก
LOG-EXX-3-047ZA จัดทำใบขนสินค้าการส่งออก-นำเข้า
LOG-EXX-3-048ZA ผ่านพิธีการศุลกากรการส่งออก-นำเข้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0169-A : บริษัท วี-เว็ลธ์ จำกัด โดย สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ
CB-0005-A : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ