คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักบริหารดับเพลิง ชั้น 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักบริหารดับเพลิง ชั้น 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้มีคุณลักษณะในการตรวจความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ประเมินสถานการณ์อัคคีภัย ประเมินความเสี่ยงด้านอัคคีภัย ให้คำปรึกษาด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประเมินสมรรถนะความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประเมินการฝึกซ้อมด้านความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานประกอบการ เป็นผู้ประเมินความถูกต้องในการปฎิบีติได้ ทักษะและความรู้ สามารถสั่งการและปฎิบัติการดับเพลิงและกู้ภั้ย สามารถพนักงานดับเพลิงหรือนายตรวจการป้องกัน สามารถตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ได้ (Inspector) มีศักยภาพในการบริหารจัดการด้านอัคคีภัย และมีความรู้ด้านการบริหารและจัดการสาธารณภัย
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารดับเพลิง ชั้น 7 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ 2. มีประสบการณ์การดับเพลิงไม่น้อยกว่า 10 ปี และ 3. มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 3.1 หลักสูตรระดับอำนวยการ เช่น หลักสูตรผู้อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยขั้นสูงระดับ 1 หลักสูตรผู้อำนวยการดับเพลิง เป็นต้น และ 3.2 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงหรือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในระดับบริหารจัดการ การควบคุมสั่งการ เทคนิคผจญเพลิงขั้นสูงหรือขั้นก้าวหน้า เช่น หลักสูตรการบริหารจัดการอัคคีภัย หลักสูตรการควบคุมสั่งการระดับ 3 หลักสูตรการควบคุมสั่งการ ICS 300 หลักสูตรการควบคุมสั่งการ ICS 400 หลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบเพลิงไหม้ หลักสูตรเทคนิคผจญเพลิงและกู้ภัย หลักสูตรการระบายควัน หลักสูตรการกู้ชีพ กู้ภัย หลักสูตร จป. วิชาชีพ เป็นต้น จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย เช่น กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงแรงงาน หรือสถาบันจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศนั้นๆ เป็นต้น จึงจะเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญการดับเพลิงได้ 4. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้เชี่ยวชาญการดับเพลิง ชั้น 7 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน...11........หน่วยสมรรถนะ 5. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารดับเพลิง ชั้น 7 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 6. ในกรณีที่ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพชั้นที่สูงขึ้น การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้นก่อนหน้าบางส่วน หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-DPM-7-041ZA พิจารณาความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการควบคุมและดับเพลิง
PUM-DPM-7-042ZA วิเคราะห์ประเภทของไฟประเภทต่างๆ
PUM-DPM-7-047ZA ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ
PUM-DPM-7-048ZA ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงตามความรุนแรงชนิดต่างๆ
PUM-DPM-7-049ZA การตรวจสอบภายหลังการควบคุมและดับเพลิงเสร็จสิ้น
PUM-DPM-7-051ZA พิจารณาสาเหตุและค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
PUM-DPM-7-050ZA ตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้
PUM-DPM-7-053ZA จัดเตรียมบุคลากร และการควบคุม ติดตามการปฎิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
PUM-DPM-7-054ZA ดำเนินการฝึกอบรมนักดับเพลิง
PUM-DPM-7-055ZA ปรับปรุงหลักสูตรการดับเพลิงให้เป็นปัจจุบัน
PUM-DPM-7-043ZA แจ้งเตือนและแจ้งการอพยพออกจากพื้นที่เพลิงไหม้

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ