คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel: MEP 6) ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel: MEP 6) ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่ผ่านการศึกษาอบรม ระยะเวลา 4 ปี ซึ่งมีวิชา ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ความรู้แปรผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปฏิบัติการลำเลียงขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในสาธารณภัย การปฐมพยาบาลและดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินขั้นต้น นิติเวชศาสตร์ทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ระบาดวิทยาทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หัตถการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์ หัตถการขั้นสูงทางการแพทย์ กฎหมายการแพทย์และระเบียบที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน สรีรวิทยาพื้นฐาน เภสัชวิทยาพื้นฐาน หลักการสื่อสาร จรรยาบรรณวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 6) ชั้น 6 จะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาบัตร สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หรือ ปริญญาบัตรพยาบาลศาสตร์ หรือปริญญาบัตรแพทยศาสตร์หรือ 2. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 6) ชั้น 6 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 9 หน่วยสมรรถนะ 3. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 6) ชั้น 6 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักกู้ชีพฉุกเฉิน(Medical emergency personnel:MEP 6) ชั้น 6
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-DPM-6-006ZA ประเมินสภาพผู้ป่วย
PUM-DPM-6-013ZA ปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
PUM-DPM-6-016ZA ปฏิบัติการลำเลียงขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ
PUM-DPM-6-014ZA บริหารจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย
PUM-DPM-6-015ZA ทำหัตถการขั้นสูงทางการแพทย์
PUM-DPM-6-021ZA เวชปฏิบัติในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
PUM-DPM-6-020ZA นำหลักการและมาตรฐานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
PUM-DPM-6-022ZA บริหารจัดการเฉพาะทางการกู้ชีพ
PUM-DPM-6-023ZA อํานวยการการกู้ชีพ

ยินดีต้อนรับ