คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel: MEP 1) ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel: MEP 1) ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีความรู้การปฐมพยาบาล (First aid)การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้น(Basic life support : BLS)สำหรับประชาชนร่วมกับการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) ได้เป็นอย่างดี
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 1) ชั้น 1 เป็นประชาชนทั่วไป 2. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 1) ชั้น 1 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน 1 หน่วยสมรรถนะ 3. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 1) ชั้น 1สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพ นักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 1) ชั้น 1
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-DPM-1-001ZA ปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับประชาชน

ยินดีต้อนรับ