คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพล่ามและนักแปลภาษาทางการแพทย์ ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพล่ามและนักแปลภาษาทางการแพทย์ ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะและเทคนิคเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน มีความชำนาญในภาษาที่แปลโดยเฉพาะคำศัพท์ทางการแพทย์ เป็นสื่อกลางการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับหน่วยงานหรือบุคลากรทางการแพทย์ และสามารถตอบกลับข้อซักถามหรือข้อสงสัยของผู้ป่วยกับญาติเป็นรูปแบบของลายลักษณ์อักษรได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพล่ามและนักแปลภาษาทางการแพทย์ ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 2. เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ล่ามและนักแปลภาษาทางการแพทย์ชั้น 4 3. มีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาตามที่คณะกรรมการในแต่ละคู่ภาษากำหนด 4. มีประสบการณ์การเป็นล่ามและนักแปลภาษาทางการแพทย์อย่างน้อย 3 ปี หรือเทียบเท่า 5. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 5 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 5 สามารถเลื่อนระดับเป็นระดับที่สูงขึ้น โดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MDH-5-051ZA ล่ามระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยและญาติ
HLT-MDH-5-052ZA สื่อสารข้อมูลทางการแพทย์และทางกฎหมายด้วยช่องทางสื่อสารต่างๆ
HLT-MDH-5-053ZA แปลเอกสารทางการแพทย์และทางกฏหมาย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ