คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการในการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณต่างๆ ของโรงพยาบาลหรือหน่วยงาน รวมถึงสามารถตรวจสอบอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ชั้น 2 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3. มีประสบการณ์หรือความรู้ในเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีหลักฐานเอกสารรับรอง หรือ 4. ผ่านการอบรมการบริการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 5. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 2 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 2 สามารถเลื่อนระดับเป็นระดับที่สูงขึ้น โดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MDH-2-013ZA เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในหน่วยงาน
HLT-MDH-2-014ZA จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเบื้องต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0258-A : บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด
CB-0264-A : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ยินดีต้อนรับ