คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพธุรการหอผู้ป่วย ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพธุรการหอผู้ป่วย ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการจัดเตรียม จดบันทึก และตรวจสอบเอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้ภายในหอผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องตามที่กำหนด
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพธุรการหอผู้ป่วย ชั้น 2 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ธุรการหอผู้ป่วยชั้น 1 หรือ 2. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 3. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 4. มีประสบการณ์ในด้านธุรการหอผู้ป่วยภายในหน่วยงานไม่น้อยกว่า 2 ปี และ 5. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 2 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 2 สามารถเลื่อนระดับเป็นระดับที่สูงขึ้น โดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MDH-2-024ZA จัดเตรียมเอกสารสำหรับหอผู้ป่วย
HLT-MDH-2-025ZA จัดเตรียมอุปกรณ์ทั่วไปสำหรับหอผู้ป่วย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0258-A : บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด

ยินดีต้อนรับ