คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า อาชีพนักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า อาชีพนักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพนักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ชั้น 3ควรประกอบด้วย การมีทักษะและความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานคลังสินค้า
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีชั้น 3 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) มีประสบการณ์ทำงานด้านการปฏิบัติงานคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีอย่างน้อย 3 ปี และ

2) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ นักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ชั้น 3 จำนวน 6 หน่วย คือ 030103 - 030108

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-WID-3-028ZA รับสินค้าด้วยเทคโนโลยี
LOG-WID-3-029ZA จัดเก็บสินค้าด้วยเทคโนโลยี
LOG-WID-3-030ZA เบิกจ่ายสินค้าด้วยเทคโนโลยี
LOG-WID-3-031ZA บรรจุสินค้าที่เบิกจ่ายใส่บรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี
LOG-WID-3-032ZA ขนถ่ายสินค้าขึ้นรถขนส่งด้วยเทคโนโลยี
LOG-WID-3-033ZA ตรวจนับสินค้าคงคลังด้วยเทคโนโลยี
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ