คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างโปรแกรมควบคุมลำดับขั้นผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างโปรแกรมควบคุมลำดับขั้นผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ ข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบำรุง ข้อมูลการจัดซื้อ และข้อมูลงบประมาณการซ่อมบำรุงประจำปีเพื่อวางแผนกำลังคน ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ ตลอดจนมีความสามารถในการออกแบบตู้ควบคุมและระบบสื่อสารภายใน และปรับปรุงระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ด้วยการเขียนโปรแกรมจากภาษา Instruction List และภาษา Structured Test รวมทั้งสามารถพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมในชั้นเรียนให้มีความพร้อมในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ - ผู้เข้ารับการประเมินต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับปริญญาตรี หรือ - มีประสบการณ์ทำงาน 7 ปี หรือ - ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง

2) อายุการรับรองคุณวุฒิ อาชีพช่างโปรแกรมควบคุมลำดับขั้น ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 5 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AMP-ZZZ-5-023ZA วางแผนการบริหารจัดการซ่อมบำรุงระบบ PLC เชิงพยากรณ์
AMP-ZZZ-5-028ZA ออกแบบและปรับปรุงระบบ PLC
AMP-ZZZ-5-030ZA ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In Class Training)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ