คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างระบบนิวเมติกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างระบบนิวเมติกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการซ่อมบำรุงและจัดอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบนิวเมติกส์ ควบคุมผู้ปฏิบัติการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง และปรับตั้งอุปกรณ์นิวเมติกส์เพื่อการซ่อมบำรุง รวมทั้งสามารถบอกจุดตรวจที่สำคัญและแนะนำการปฏิบัติการซ่อมบำรุงได้ ตลอดจนมีความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำงานของระบบนิวเมติกส์และระบบไฟฟ้าควบคุมเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความผิดปกติในระบบนิวเมติกส์ และพัฒนาบุคลากรด้วยการสอนหน้างานให้มีความพร้อมในการซ่อมบำรุงระบบนิวเมติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

   1)คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ - ผู้เข้ารับการประเมินต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ - มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี หรือ - ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง

  2) อายุการรับรองคุณวุฒิ อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AMP-ZZZ-4-011ZA วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในระบบนิวเมติกส์
AMP-ZZZ-4-012ZA วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบนิวเมติกส์
AMP-ZZZ-4-017ZA ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง
AMP-ZZZ-4-019ZA ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ