คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างแพทเทิร์น ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างแพทเทิร์น ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในสาขาช่างแพทเทิร์น โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะมีประสบการณ์ในงานแผนการวางแบบสำหรับการผลิตเสื้อผ้า (เสื้อต้นแบบ)การสื่อสารในสถานที่ทำงานกับบุคคลทำแบบตัดเบื้องต้นและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องของกระบวนการผลิตดังนี้
          1. ทักษะการสื่อสาร
          2. การทำงานเป็นทีม
          3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
          4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
          5.การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 3 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด
          2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ทำงานในกลุ่มอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า สาขาช่างแพทเทิร์น  มีประสบการณ์ในงานการวางแบบสำหรับการผลิตเสื้อผ้า  (เสื้อต้นแบบ)การสื่อสารในสถานที่ทำงานกับบุคคลทำแบบตัดเบื้องต้นและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องของกระบวนการผลิต บุคคลในอาชีพนี้ประกอบด้วย  ผู้เชี่ยวชาญงานแพทเทิร์น  (Patten Specialist)  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก
แพทเทิร์น  (Assistant Patten Manager)  
          หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) …………NA…………

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TEX-GTQH-014A บริหารการปฏิบัติงานรายบุคคล
TEX-XQLT-021A ปรับและตัดเสื้อผ้าใหม่อีกครั้งตามความต้องการของผู้บริโภค
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ